”Bóg da nam nowe imię, które zawiera w sobie sens całego naszego życia”
Papież Franciszek

 

Od czasów starożytnych wiemy, że imiona określają misję. Liczne historie biblijne opowiadają o zmianach imienia niosących ze sobą głębokie znaczenie symboliczne: z Abrama na Abrahama, z Saraj na Sarę, z Jakuba na Izraela, z Szymona na Piotra, z Szawła na Pawła i wiele innych przykładów. Ta piękna tradycja przyjmowania nowego imienia jest kontynuowana w życiu Kościoła, co można zauważyć w przyjmowaniu nowych imion przez papieży, różne sióstr i braci zakonnych, a także w zwyczaju wybierania imienia świętego patrona przy okazji sakramentu bierzmowania.

Podążając za tą długą tradycją, dzisiaj nadeszła kolej na przyjęcie przez nasz młody ruch nowej nazwy, która lepiej odzwierciedlałaby to, kim jesteśmy. Tym samym kończy się długi proces rozeznawania tożsamości i misji naszego ruchu, który przeprowadzaliśmy wspólnie z naszymi członkami w duchu synodalnym i modlitewnym, kierując się prowadzeniem Ducha Świętego. Rozeznawanie to było naznaczone “gotowością do słuchania: Pana Boga, innych osób, samej rzeczywistości, która za każdym razem na nowe sposoby stawia przed nami wyzwania”, jak napisał kiedyś papież Franciszek (GAUDETE ET EXSULTATE 172). Nieustannie nasilające się wołanie Ziemi i krzyk ubogich, wołanie prawdziwie rozpaczliwe, przynaglają nas do odnowienia “naszego powołania, by być obrońcami dzieła Bożego” (LS 217). W tym wyjątkowym momencie historii, chcemy razem wypełniać to powołanie z odnowioną tożsamością.

REZULTATY SYNODALNEGO ROZEZNANIA

 1. Nowa nazwa

Ponad 18 miesięcy temu rozpoczęliśmy proces synodalny, mający na celu rozeznanie naszej nazwy. Stało się tak ponieważ wielu z nas czuło, że Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska nie wyrażał w pełni tego, kim jesteśmy i co robimy. Słowo “środowisko” w zawarte w naszej starej nazwie, która dobrze sprawdziła się w roku 2015 (rok założenia ruchu zbiegł się w czasie z porozumieniem paryskim), szybko stało się nieadekwatne, ponieważ nie odzwierciedlało szerszej pracy związanej z “nawróceniem ekologicznym”, którą realizujemy od samego początku.

W efekcie modlitewnego rozważania wraz z naszymi członkami wielu wariantów, ostatecznie rozeznaliśmy, że Ruch Laudato Si’ to nazwa, która najlepiej oddaje istotę naszego ruchu. Co istotne, GCCM powstał w styczniu 2015 roku pod wpływem pogłosek w prasie mówiących o nadchodzącej encyklice, jednak nie znaliśmy wtedy jeszcze jej nazwy (Laudato Si’ zostało opublikowane kilka miesięcy później). W naszym oświadczeniu założycielskim pisaliśmy: “Papież Franciszek wkrótce wyda encyklikę o trosce o środowisko naturalne. Poprzez niniejsze oświadczenie my, niżej podpisani, pragniemy pomóc w przekazaniu tego nauczania Kościoła światu.

Laudato Si’ było i nadal jest kamieniem węgielnym naszego ruchu, nawet gdy Magisterium Kościoła poszerzało się o takie teksty jak Querida Amazonia i Fratelli Tutti. Laudato Si’ jest tylko jednym z kamieni milowych w długiej tradycji katolickiej nauki społecznej, tradycji, którą przyjmujemy całym sercem. Jednak charakterystyczny temat Laudato Si, jakim jest “troska o wspólny dom”, czyni go kamieniem milowym, który głęboko poruszył nasze serca i zjednoczył nas w rozwijaniu naszej misji troski o nasz dom, czyli zagrożoną planetę. Co więcej, podążając za duchem ekologii integralnej, wiele z naszych kluczowych inicjatyw nosi nazwy zaczerpnięte z encykliki: Animatorzy LS, Tydzień LS, Koła LS, Pokolenie LS, Rekolekcje LS i inne. Z pokorą przyznajemy również, że wiele działań związanych z Laudato Si’ ma miejsce poza naszym ruchem, począwszy od watykańskiej Platformy Działań Laudato Si’, którą aktywnie wspieramy wraz z wieloma innymi podmiotami. Cieszymy się z tak wielu działań inspirowanych encykliką i adhortacją Querida Amazonia.

Proces rozeznawania obejmował konsultacje z zakonem franciszkańskim, ponieważ wyrażenie Laudato Si‘ jest w istocie darem św. Franciszka z Asyżu. Laudato Si’ jest czymś więcej niż tylko encykliką; reprezentuje ono franciszkański światopogląd uwielbienia Stwórcy w “wspaniałej komunii” z całym stworzeniem (LS 89). Ta franciszkańska postawa jest punktem kulminacyjnym ekologicznego nawrócenia i służy jako gwiazda przewodnia wszystkich naszych starań. Proces zakończył się konsultacją z papieżem Franciszkiem i byliśmy bardzo szczęśliwi, kiedy jego pozytywna odpowiedź nadeszła kilka tygodni później, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, czyli w święto, podczas którego papież ukończył encyklikę w 2015 roku. Ta zbieżność czasowa z Zesłaniem Ducha Świętego była błogosławieństwem, które potwierdziło prowadzenie tego procesu rozeznawania przez Ducha Świętego.

 1. Nowa deklaracja misji

W ramach procesu rozeznawaliśmy również, jaka powinna być nasza deklaracja misji, ponieważ to także pomogłoby w przyjęciu nowej nazwy. Odczytując znaki czasu, przyjęliśmy zaktualizowaną deklarację misji: “Inspirowanie i mobilizowanie wspólnoty katolickiej do troski o nasz wspólny dom oraz do osiągnięcia sprawiedliwości klimatycznej i ekologicznej”.

W deklaracji zachowaliśmy szeroki temat przewodni Laudato Si’ jakim jest “troska o wspólny dom”, wraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na “sprawiedliwość klimatyczną i ekologiczną”. Rozeznaliśmy, że ważne jest, aby nadal traktować kwestie klimatu i bioróżnorodności jako kluczowe ogólnoświatowe priorytety, które zjednoczą nasz ruch w ramach skoordynowanych inicjatyw. Jednocześnie, szerszy temat “troski o wspólny dom” zapewnia swobodę lokalnym oddziałom i członkom, by mogli oni pracować nad innymi kwestiami, które są najbardziej istotne w ich kontekście, tak jak robili to do tej pory w duchu pomocniczości. Zakorzenieni w naszej katolickiej tożsamości, jesteśmy zaangażowani w “nową i powszechną solidarność” (LS 14), kultywując “braterstwo i przyjaźń społeczną” z całą ludzkością (FT 2).

III. Nowa deklaracja tożsamości

Równocześnie dokonaliśmy rozeznania kwestii tożsamości i przynależności do naszego młodego ruchu, co potwierdziło nasze rozumienie Ruchu Laudato Si’ jako ruchu hybrydowego, który łączy zarówno organizacje jak i członków oddolnych. Nasza nowa deklaracja tożsamości brzmi następująco:

“GCCM pragnie być ruchem kierowanym przez Ducha Świętego, zrzeszającym katolików w celu wypełnienia swojej misji. Ruch gromadzi szerokie grono katolickich organizacji i członków lokalnych z całego świata. Członkowie współpracują w duchu synodalności i komunii z Kościołem powszechnym na drodze do ekologicznego nawrócenia. Poszukując jedności w różnorodności, osoby działające w organizacjach i oddolnie spotykają się, by modlić się, współpracować i działać w odpowiedzi na “wołanie Ziemi i krzyk ubogich”. Kierując się duchem pomocniczości oraz rozpoznając odpowiedni czas i kontekst, członkowie współtworzą lub angażują się w lokalne kręgi i oddziały Laudato Si’, dzięki czemu łączą się z ogólnoświatowym ruchem uczestnicząc  w szerokim zakresie inicjatyw, aby wprowadzić Laudato Si’ w życie.”

W sposób niezamierzony i organiczny, nasz ruch nie wpisuje się w tradycyjne struktury charakterystyczne dla ruchów oddolnych czy sieci organizacji. Od samego początku grupa założycielska GCCM skupiała zarówno instytucje, jak i osoby prywatne, reprezentujące różne charyzmaty w Kościele, a jednocześnie tworzące coś nowego. Jak mówi Evangelii Gaudium, “naszym modelem jest wielościan, odzwierciedlający zbieg wszystkich jego elementów, które zachowują w nim oryginalność” (EG 236). Jednocześnie, temu “nowemu winu” odpowiadają “nowe bukłaki” (Łk 5, 36-39), nasze powstające struktury, które wciąż rozeznajemy. Współpracujemy z szerszym globalnym ruchem troszczącym się o nasz wspólny dom, w dialogu i solidarności “ze wszystkimi, aby wspólnie poszukiwać dróg wyzwolenia” (LS 64).

DALSZA PODRÓŻ

Patrząc w przyszłość, my, członkowie międzynarodowych organów Ruchu Laudato Si’, rozumiemy, że ta nowa nazwa jest zarówno darem, jak i odpowiedzialnością. Darem jest to, że możemy pełniej ucieleśnić naszą miłość i troskę o Stworzenie w sposób holistyczny, idąc śladami Ojca Świętego Franciszka. Zmiana nazwy jest momentem świętowania i potwierdzeniem owoców naszych wysiłków w ciągu ostatnich sześciu lat. Jest to również uszanowanie potencjału i obietnicy tego, co właśnie rozkwita. Jak czytamy w Piśmie Świętym: “Oto Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czy jej nie rozpoznajecie?” (Iz 43, 19).

Zmiana nazwy to także odpowiedzialność. Żyć zgodnie z naszą nazwą oznacza naprawdę być ruchem, który ożywia Laudato Si’ w naszych wspólnotach i w świecie, poza granicami samej wspólnoty katolickiej. Słowo “ruch” oznacza nie tylko grupę ludzi, ale także wiąże się z działaniem; to grupa ludzi “poruszających się”. Jako Ruch Laudato Si’ jesteśmy wezwani do “poruszenia” Laudato Si’, do pomocy w uczynieniu go żywym dokumentem. Jesteśmy powołani do bycia “kontemplacyjnymi aktywistami”, kultywując kontemplacyjną “duchowość ekologiczną” (LS 216) i angażując się w profetyczny aktywizm. Naśladujemy św. Martę, której święto obchodzimy dzisiaj, i jej siostrę Marię. Nadszedł moment na przemianę, ponieważ czasu jest coraz mniej.

Na zakończenie, z pokornymi sercami oddajemy nasz ruch pod kierownictwo Ducha Świętego. Modlimy się, abyśmy zawsze byli wierni Bożym przesłaniom zawartym w Stworzeniu: pieśni Stworzenia, wołaniu Stworzenia i wezwaniu Stworzenia. Pomimo wielu wyzwań, które są przed nami, wiemy, że “niesprawiedliwość nie jest niezwyciężona” (LS 74), ponieważ “u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 26). Z wiarą i ufnością idziemy naprzód, w jedności z naszą szerszą rodziną katolicką, wszystkimi ludźmi dobrej woli i każdym stworzeniem na naszej planecie, śpiewając podczas naszej drogi i wielbiąc naszego umiłowanego Stwórcę, aby “nasze zmagania i nasz niepokój o tę planetę nie odbierały nam radości nadziei” (LS 244). Niech będzie pochwalony Bóg! Laudato Si’!

Te słowa papieża Franciszka, komentujące zmianę imienia Jakuba na Izrael, były bardzo znaczące w naszym procesie rozeznawania, ponieważ audiencja odbyła się przypadkowo w tym samym dniu, w którym zakończyliśmy drugą rundę dyskusji poświęconych rozeznawania (10 czerwca 2020).

SYGNATARIUSZE:

Członkowie zarządu: 

 • Lorna Gold (Przewodnicząca)
 • Yeb Saño (Wiceprzewodniczący)
 • Amanda Hanley
 • Analisa Ramsahai
 • O. Augusto Zampini Davies
 • John O’Shaughnessy
 • Marianne Comfort
 • Michel Roy
 • O. Xavier Jeyaraj

Członkowie Światowej Rady Członków:

 • Alirio Caceres Aguirre
  Bogotá Archdiocese and Caritas Latin America & the Caribbean (Kolumbia)
 • Allen Ottaro
  Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (Kenia)
 • Analisa Ramsahai
  Franciscan Institute (Trynidad i Tobago)
 • Ann Marie Brennan
  Christian Life Community (Stany Zjednoczone)
 • Chiara Martinelli
  CIDSE (Włochy/Belgia)
 • Dan Misleh
  Catholic Climate Covenant (Stany Zjednoczone)
 • Jacqui Remond
  Konsultant Laudato Si’ (Australia)
 • O. John Leydon, SSC
  Missionary Society of St Columban (Filipiny/Irlandia)
 • Luca Fiorani
  Focolare Movement (Itália)
 • Marianne Comfort
  Sisters of Mercy of the Americas (Estados Unidos)
 • Martin de Jong
  Caritas Aotearoa Nova Zelândia (Nova Zelândia)
 • Marvie L. Misolas, MM
  Missionários Maryknoll (Filipinas/Estados Unidos)
 • Paulo Baleinakorodawa
  Caritas Fiji, Comissão de Justiça Social e Ecológica da Arquidiocese de Suva (Fiji)
 • Pedro Duarte Silva
  Conferência Católica Internacional de Escotismo (Portugal)
 • Roxana Esqueff
  Red Latinoamericana y Caribeña de Pensamiento Social de la Iglesia, Red de Ecología Integral del Conosur (Uruguai)
 • Ir. Sheila Kinsey
  JPIC Comissão da USG/UISG (Estados Unidos / Itália)
 • Pe. Xavier Jeyaraj, SJ
  Cúria Geral Jesuíta (Índia/Itália)

Em nome do Secretariado:

 • Tomás Insua (Diretor Executivo)
 • Christina Leaño (Diretora Adjunta)