“Bądź pochwalony, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami” – modlił się św. Franciszek z Asyżu. Jego prosta, ale głęboka modlitwa już od wielu wieków zachęca wiernych do uznania stworzenia jako owocu odwiecznej Miłości Boga.

Czas dla Stworzenia jest okresem łaski, który Kościół oferuje ludzkości na drodze dialogu ekumenicznego, aby mogła ona odnowić swoją relację ze Stwórcą i ze stworzeniem poprzez świętowanie, nawrócenie i wspólne zaangażowanie.

Innymi słowy, Czas dla Stworzenia jest corocznym ekumenicznym świętem modlitwy i działania na rzecz naszego wspólnego domu.

Kiedy się spotykamy?

Czas dla Stworzenia rozpoczyna się 1 września, w Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, a kończy 4 października, w święto św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii ukochanego przez wiele wyznań chrześcijańskich.

Osoby indywidualne i społeczności są zaproszone do uczestnictwa poprzez modlitwę, projekty zrównoważonego rozwoju i rzecznictwo.

  • Modlitwa: Zorganizuj ekumeniczne spotkanie modlitewne, które zjednoczy wszystkich chrześcijan na rzecz troski o nasz wspólny dom.
  • Zrównoważony rozwój: Poprowadź akcję sprzątania, która pomoże zapewnić rozwój całemu stworzeniu.
  • Rzecznictwo: Zabierz głos na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, uczestnicząc w bieżących kampaniach, np. akcji dezinwestycji z paliw kopalnych.

Zapraszamy do zaplanowania swojego uczestnictwa w świętowaniu. By uczynić pierwszy krok, odwiedź stronę czasdlastworznia.org. Znajdziesz tam oficjalny przewodnik po obchodach Czasu dla Stworzenia, szeroki zakres materiałów oraz formularz do rejestracji wydarzeń.

OBEJRZYJ: Co to jest Czas dla Stworzenia?

Czemu to takie ważne?

Podejmowanie działań z okazji Czasu dla Stworzenia to przykład wypełniania naszej katolickiej wiary.

Podążając za nauczaniem Jezusa, Kościół za pomocą swojej nauki społecznej od zawsze zachęca wiernych do pracy na rzecz dobra wspólnego, które zakłada poszanowanie życia we wszystkich jego przejawach, troskę o wspólny dom, zaangażowanie w budowę bardziej sprawiedliwych, solidarnych, braterskich i pokojowych społeczeństw, a także inne fundamentalne kwestie, mające na celu osiągnięcie tego, co w Laudato Si’ papież Franciszek nazywa ekologią integralną. 

Często, kiedy mówimy o stworzeniu, mamy na myśli przyrodę, zwierzęta, krajobrazy, słońce, księżyc, ale rzadko uświadamiamy sobie, że człowiek jest zwieńczeniem stwórczego dzieła Ojca. “Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31) – czytamy w Piśmie Świętym. Ten fragment sugeruje, że po stworzeniu mężczyzny i kobiety Bóg cieszy się, patrząc na całe swoje dzieło.  

W związku z tym należy wspomnieć, że w Biblii jest wiele odniesień do twórczego działania Ojca, który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest (Rz 4, 24), a ponadto z miłością porządkuje wszystko, aby utrzymywać i rozwijać harmonię: “Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi.” (Mt 6, 26).

Innymi słowy, jest On nie tylko Bogiem stwórcą, ale kochającym Ojcem, który z czułością troszczy się o dzieło swoich rąk i pragnie braterstwa wśród całej ludzkości.

Właśnie dlatego Czas dla Stworzenia jest świętem, które pozwala wszystkim ludziom uznać siebie za “dzieło stwórczego działania Pana”, kontemplować naturę i wszystko, co ją zamieszkuje, oraz troszczyć się o nasz wspólny dom.

Konieczne jest, aby wszyscy wierzący włączyli się w obchody Czasu dla Stworzenia. Skoro “to, co było dobre w oczach Boga, stało się przedmiotem eksploatacji w rękach człowieka“, jest rzeczą pilną, abyśmy jako Kościół podjęli konkretne działania na rzecz troski i ochrony.

Papież Franciszek pisze w Laudato Si’: “’talenty i zaangażowanie każdego z nas są potrzebne do naprawienia szkód spowodowanych przez ludzi w odniesieniu do stworzenia Bożego’. Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami.” (LS 14).

Historia Czasu dla Stworzenia

W 1989 r. patriarcha ekumeniczny Dymitr I ogłosił 1 września Dniem Prawosławnej Modlitwy za Stworzenie.

Następnie, Światowa Rada Kościołów przedłużyła obchody do 4 października, czyli do święta św. Franciszka z Asyżu. Z kolei w 2015 r. papież Franciszek ustanowił Czas dla Stworzenia oficjalnym wydarzeniem w Kościele rzymskokatolickim.

W związku z tym papież Franciszek stwierdził w 2015 r:

“Doroczny Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia będzie stanowił dla poszczególnych wiernych i wspólnot dobrą okazję do potwierdzenia osobistego powołania do bycia szafarzami stworzenia, do dziękowania Bogu za wspaniałe dzieło, które powierzył naszej opiece, oraz do błagania Go o pomoc w ochronie stworzenia, jak również o przebaczenie za grzechy popełnione przeciwko światu, w którym żyjemy. Obchody tego Dnia, odbywające się w tym samym dniu co w Kościele prawosławnym, będą cenną okazją do dawania świadectwa naszej wzrastającej komunii z naszymi prawosławnymi braćmi i siostrami.”

Papież i Watykan

Szczególnie w ostatnich latach, papież i Watykan wykazali się proroczym przywództwem, zachęcając wszystkich katolików do uczestnictwa w ekumenicznym wydarzeniu.

Prałat Bruno-Marie Duffé, sekretarz watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, napisał list, w którym zaprasza wszystkich katolików do “przyłączenia się do rodziny ekumenicznej w świętowaniu Czasu dla Stworzenia”.

Biskup Duffé powtórzył wezwanie papieża Franciszka, aby wszyscy katolicy przyłączyli się do Czasu dla Stworzenia, a także zachęcił “biskupów i organizacje kościelne do wydania oświadczeń, aby uwrażliwić wiernych na to święto, pomagając im odkryć, że ‘życie powołaniem, by być obrońcami dzieła Bożego, jest istotną częścią życia uczciwego, nie zaś czymś opcjonalnym, ani też drugorzędnym elementem doświadczenia chrześcijańskiego.'”. (LS 217)

 Nowy motyw przewodni co roku 

Każdego roku, Ekumeniczny Komitet Sterujący proponuje temat i przygotowuje materiały pomagające w świętowaniu Czasu dla Stworzenia. W 2019 r. temat przewodni brzmiał “Sieć życia”, a papież Franciszek wystosował przesłanie z okazji obchodów, w którym podkreślił: “Zostaliśmy stworzeni i wprowadzeni do centrum sieci życia składającej się z milionów gatunków, zjednoczeni poprzez miłość naszego Stwórcy.”

Podczas obchodów można było zastanowić się nad tym, w jaki sposób każdy z nas może i powinien zaangażować się w dalsze tworzenie Sieci Życia, do której wszyscy należymy.

Tematem roku 2020 był “Jubileusz dla Ziemi”. Również w tym roku papież podzielił się przesłaniem, w którym przypomniał  nam, że “w Piśmie Świętym Jubileusz jest świętym czasem służącym przypomnieniu, powrotowi, odpoczynkowi, naprawianiu i radości.” Był to rok naznaczony nową rzeczywistością, która przypomniała nam wszystkim, że jesteśmy bezbronni i że potrzebujemy innych, aby przetrwać. Pandemia COVID-19, nawet pomimo całego bólu, jaki spowodowała, była i nadal jest dla nas wszystkich okazją do zwrócenia się ku Bogu.

Obejrzyj podsumowanie działań organizowanych w ramach Czasu dla Stworzenia 2020

Z radością oglądaliśmy, jak podczas Czasu dla Stworzenia 2020 tysiące osób i wspólnot uczestniczyło w życiodajnych wydarzeniach, oświetlając tym samym drogę naszym najbardziej bezbronnym siostrom i braciom, którzy szukają nadziei w trakcie pandemii i pogłębiającego się kryzysu klimatycznego oraz wśród innych kryzysów dotykających nasz świat.

W tym roku wybranym tematem przewodnim jest: “Dom dla wszystkich? Odnowienie Oikos Boga“. Oikos jest greckim słowem oznaczającym “dom” lub “rodzinę”, dlatego też tegorocznym symbolem jest Namiot Abrahama, który reprezentuje nasze zobowiązanie do zapewnienia miejsca wszystkim, którzy dzielą nasz wspólny dom.

 

Kto może uczestniczyć w obchodach Czasu dla Stworzenia?

Wszyscy: zarówno wierzący jak i niewierzący. Ponieważ wszyscy jesteśmy wezwani do życia w harmonii jako odpowiedzialni opiekunowie naszego wspólnego domu, wszyscy musimy zobowiązać się do troski o życie we wszystkich jego przejawach, pamiętając, że troska nie oznacza tylko ochrony, ale musi iść w parze z miłością, kontemplacją i poczuciem uczestnictwa w stwórczym dziele Boga. 

Czas dla Stworzenia jest dla nas sprzyjającym momentem, aby zastanowić się nad znaczeniem ekologicznego nawrócenia, pracować nad osiągnięciem ekologii integralnej, a przede wszystkim uznać, że całe stworzenie mówi o pięknie swojego twórcy.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym święcie w wymiarze osobistym, rodzinnym i wspólnotowym. Podziel się postami w mediach społecznościowych z hashtagiem #czasdlastworzenia lub #SeasonofCreation. I nie zapomnij powierzyć tego czasu Panu za pomocą modlitwy na Czas dla Stworzenia 2021.